25 marca wybieramy sołtysa i radę sołecką

2011-03-10 14:38

Zgodnie z rozporządzeniem Wójta Gminy Sędziejowice 25 marca w Lichawie odbędzie się zebranie wiejskie, którego głównym zadaniem będzie wybór sołtysa i rady sołeckiej na następną kadencję.

Kadencja sołtysów i rad sołeckich dobiegła końca. W dniach od 15 marca do 15 kwietnia na terenie gminy przeprowadzone zostaną zebrania wyborcze we wszystkich sołectwach.

Spotkanie w Lichawie odbędzie się 25 marca o godzinie 18:00 na świetlicy wiejskiej. Oprócz mieszkańców wioski obecny będzie Wójt Gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski oraz jeden pracownik Urzędu.

Przypominamy, że zgodnie z statutem naszego sołectwa do wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zabraniu wiejskim potrzebna jest obecność przynajmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców Lichawy.

Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłaszanych bezpośrednio na zebraniu. Prawo głosu mają stali mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.

Więcej o zasadach wyborów przeczytać można w zakładce STATUT.