Informacja dla uczestników spływu

2012-08-06 11:07

Najświeższe informacje dla osób, które zgłosiły chęć udziału w spływie kajakowym:

  • Opłata 30 złotych od osoby, powinna być uiszczona do czwartku (9.08). Osoby, które tego nie uczynią stracą miejsce na rzecz osób znajdujących się na liście rezerwoej. (osoba odpowiedzialna: Darek Cieślak)
  • Zbiórka uczestników spływu w niedzielę (12.08) o godzinie 13:25 pod zakładem wędliniarskim w Lichawie. Odjazd 13:30
  • Spływ będzie trwał 3-4 godziny w zależności od pokładów sił uczestników. Zakończony zostanie ogniskiem
  • Poniżej prezentujemy regulamin spływu. Przed splywem każdy uczestnik będzie musiał podpisać listę obecności, która jednocześnie będzie stanowiła również akceptację zawartych w regulaminie punktów.
  • Modlitwa o ładną, słoneczną pogodę mile widziana :)

 

Regulamin, zasady i warunki spływu kajakowego organizowanego

 dla mieszkańców Lichawy

I.  Warunki uczestnictwa:

1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.

2. Spływ jest imprezą adresowaną do mieszkańców Wsi Lichawa, jednakże w przypadku wolnych miejsc jest możliwy udział osób z terenu Gminy Sędziejowice.

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie jedynie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

4. Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia oraz sprawność fizyczna umożliwiająca kilkugodzinny udział w imprezie.

5. W trakcie trwania jak i przed spływem zabrania się spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających.

6. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, zderzania z innymi kajakami, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.

7. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.

8. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.

9. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody jeżeli zostały spowodowane poprzez nieregulaminowe korzystanie ze sprzętu.

10. Kierownik spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.

11. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub bardzo złych warunków pogodowych.

12. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.

13. Organizatorzy zalecają posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed zamoczeniem ekwipunku, w tym zapasową odzież.

14. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania, udzielania pomocy słabszym i mniej doświadczonym, a przede wszystkim przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie.

15. Podczas spływu (od jego startu do zakończenia) uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Kierownika spływu i innym upoważnionym osobom funkcyjnym. Dotyczy to w szczególności przestrzegania bezpieczeństwa, realizacji programu imprezy i norm zachowania.

16. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.

17. W przypadku odwołania spływu uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty za spływ.

18. Uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia spływu (do godz. 12.00).

19. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.

20. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.

21. Uczestnicy spływu w ramach opłaty wpisowego ubezpieczeni są od NNW.

22. Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności – deklaracji, która stanowi dodatkowo potwierdzenie znajomości regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania wraz z warunkami uczestnictwa.

Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem i wiatrem, nakrycie głowy, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną odzież na zmianę, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.

II.  Postanowienia końcowe:

1. Uczestnicy spływu zobowiązani są płynąć z założonymi i zapiętymi kamizelkami asekuracyjnymi.

2. W przypadku skrajnie złych warunków atmosferycznych termin imprezy może ulec zmianie.

3. Podana w regulaminie godzina zakończenia spływu ma charakter przybliżony i może ulec zmianie w zależności między innymi od: warunków pogodowych, stanu wody i niespodziewanych przeszkód w rzece, a także od sprawności uczestników.

4. Wszelkie szkody spowodowane przez uczestnika spływu, w tym dotyczące uszkodzenia, zniszczenia (zagubienia) wypożyczonego sprzętu ponosi powodujący je uczestnik bądź opiekun sprawcy niepełnoletniego.

5. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu, stawienia się na starcie spływu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających, spożywania w trakcie spływu alkoholu i środków o podobnym oddziaływaniu, nieprzestrzegania elementarnych zasad kultury, kierownictwo spływu ma prawo wykluczenia uczestnika z imprezy bez zwrotu wpisowego i prawa do innych świadczeń.

6. Interpretacja postanowień regulaminu należy do wyłącznej kompetencji kierownictwa spływu. Kierownik spływu i inne osoby funkcyjne zostaną przedstawione uczestnikom na miejscu rozpoczęcia spływu.

7. Organizator po rozpoczęciu spływu zastrzega sobie możliwość zmiany programu spływu oraz zmiany jego trasy po uprzednim uzgodnieniu z grupą.