10 842 złotych z funduszu sołeckiego!

2011-01-07 10:17

Na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 26 lutego 2010 roku ustalona została wysokość środków przypadających dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok.

Naszemu sołectwu  na 2011 rok przyznano 10 842 złotych. Fundusz sołecki wyliczany jest na podstawie wzoru:

 

F= (2+lm/100 ) x Kb

Gdzie:

F – wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż
dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa 

Kb – kwota bazowa- obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieŜących gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych za rok oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy