IX Sesja Rady Gminy Sędziejowice

2011-10-16 14:12

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 października /piątek/ 2011 r. o godzinie 10:00 odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
4. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje.
6. Zapoznanie się z raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska.
7. Powołanie zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
– podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwał:

       1/ w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
           Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
           informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego gminnego
           zespołu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze,
       2/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
           gminy Sędziejowice na lata 2011-2020,
       3/ w sprawie dokonania zmian uchwały nr VIII/67/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia
           30 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice,
       4/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2011,
       5/ w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sędziejowice za
           pierwsze półrocze 2011 r.,
       6/ w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
           Sędziejowice w miejscowości Sędziejowice – Kolonia,
       7/ w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
           Sędziejowice w miejscowości Wola Wężykowa
       8/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice      
           w miejscowości Żagliny,
       9/ w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
           nieruchomości wskutek podziału na terenie Gminy Sędziejowice.  

9. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Łasku.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.                                                                             

             

                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                                      Rady Gminy Sędziejowice   
                                                                                                          /-/ Wacław Ułański