Nowa Strategia Rozwoju Gminy przyjęta

2012-12-01 15:34

W miniony Wtorek (27.11.2012 r.) odbyła się XX Sesja Rady Gminy Sędziejowice  na której przyjęto Strategię Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2012-2020.

Strategia Rozwoju Lokalnego jest scenariuszem rozwoju gminy, powiatu czy miasta, określającym m. in.: docelową wizję rozwoju, strategiczne i operacyjne cele rozwoju, zadania strategiczne oraz sposób ich realizacji. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej każda jednostka samorządowa powinna opierać swoje działania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na planie strategicznym. Po akcesji Strategia Rozwoju należy obecnie do jednych z najważniejszych dokumentów źródłowych w funkcjonowaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego wskazując strategiczne kierunki rozwoju jednostki najbliższe kilkanaście lat.

W w/w dokumencie wskazane zostały trzy priorytetowe dla wsi Lichawa inwestycje:

  • Budowa kanalizacji sanitarnej (przygotowana dokumentacja) - planowany termin realizacji lata 2014-2015
  • Przbudowa drogi gminnnej w Lichawie (2016)
  • Przebudowa drog Lichawa - Sędziejowice (2016)

Z czego druga inwestycja, nie może zostać rozpoczęta przed ukończeniem pierwszej.

Radny Dariusz Cieślak ponowił również interpelacje w sprawie oznakowania wjazdów do wsi jako obszaru zabudowanego oraz ustawienia tablicy informacyjnej w częsci wschodniej. Zaznaczając przy tym, że termin (II kwartał 2012 r.) realizacji tego zadania, określony w poprzednich odpowiedziach na interpelacje minął. W odpowiedzi na tę sugestię Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Jan Grecki zapewniał, że wymienione działania zostaną wykonane jeszcze przed końcem roku.

Radni głosowali również nad stawkami podatków lokalnych, które tylko nieznacznie zostały zwiększone w stosunku do roku ubiegłego. Budząca zawsze wiele kontrowersji stawka skupu żyta, służąca za podstawę obliczenia podatku rolnego, została przez radnych obniżona z 76 złotych (stawka proponowana przez GUS) do 58 złotych. 

Komunikat GUS: https://www.stat.gov.pl/gus/5840_13441_PLK_HTML.htm

   Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2012-2014 (kliknij na link, żeby pobrać projekt uchwały)