Nowy herb i symbole gminy

2013-02-26 17:31

Z dniem 25 lutego 2013 r. obowiązuje nowy herb Gminy Sędziejowice uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXI/170/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Tekst uchwały ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 11 lutego 2013 r. pod poz. 728 https://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/728/akt.pdf .

W celu wyposażenia Gminy i jej mieszkańców w trwałe znamiona tożsamości i przynależności do wspólnoty samorządowej i terytorialnej, dla podkreślenia więzi historycznych, kulturowych, ekonomicznych i emocjonalnych łączących mieszkańców z miejscem ich urodzenia, zamieszkania, pracy i siedziby władz, uchwalono nowe symbole poparte głębokim uzasadnieniem historyczno-heraldycznym. Za uporządkowaniem tej problematyki w kontekście dotychczas używanego herbu ustalonego na podstawie zapisów w kolejnych statutach Gminy Sędziejowice od 1990 r. przemawia fakt, że zgodnie z opiniami fachowców jest heraldycznie niepoprawny, nie uwzględnia zasad heraldyki i weksylologii oraz nie posiada wymaganej w obecnym stanie prawnym, opinii komisji heraldycznej. Choć społeczność zaakceptowała i przyzwyczaiła się do dotychczas używanego herbu, zawierającego pewne symbole nawiązujące do rolnictwa, tradycji i korzeni historycznych powstania styczniowego, to przedstawione argumenty przemawiały za kompleksowym rozstrzygnięciem problemu.     

Kolejne projekty, opracowane przez specjalistów z dziedziny heraldyki P. Kamila Wójcikowskiego i P. Roberta Fidurę konsultowane w trybie roboczym z komisją heraldyczną, aktualnie proponowane symbole gminy przedstawiane były do oceny radnych i sołtysów, podczas sesji i komisji Rady Gminy, spotykając się z akceptacją.

Podjęcie uchwały przez Radę Gminy wynika z uprawnienia zawartego w art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), który mówi, że do wyłącznej jej właściwości należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy ... Z kolei art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz.130 z późn. zmianami) w ust. 1 mówi, że jednostki terytorialne mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole, natomiast ust. 2 i 3 przesądza o uwzględnieniu przy ich ustanawianiu zgodności z zasadami heraldyki, weksylologi i miejscowej tradycji oraz konieczności zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej, tj. aktualnie Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Projekty symboli Gminy Sędziejowice zostały pozytywnie zaopiniowane uchwałą Komisji Heraldycznej nr 120-1860/O/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. działającej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_gminy_S%C4%99dziejowice

https://herby.manifo.com/newsy/pozytywna-opinia-komisji-heraldycznej---sedziejowice