Obwieszczenie Wójta Gminy

2012-06-24 00:07

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Zakładu Wędliniarskiego Władysława Gabrysiaka w Lichawie nr 41 wraz z rurociągiem odprowadzającym ścieki do rzeki Grabi”.

RW.I. 6220.8.2012                                                                                              Sędziejowice dnia 25.05.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Sędziejowice, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że:

-    w dniu 22.05.2012 r. na wniosek Zakładu Wędliniarskiego Władysław Gabrysiak Lichawa 41 98-160 Sędziejowice zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Zakładu Wędliniarskiego Władysława Gabrysiaka w Lichawie nr 41 wraz z rurociągiem odprowadzającym ścieki do rzeki Grabi".

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu. 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

UWAGA! Termin wydania decyzji przez Wójta Gminy Sędziejowice zostanie przedłużony do 22 lipca.