Rada Gminy powołała nowego skarbnika!

2011-07-05 23:44

Głównym punktem VII sesji Rady Gminy Sędziejowice było głosowanie nad udzieleniem absolutorium wójtowi Jerzemu Kotarskiemu za wykonanie budżetu w 2010 roku. Radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały w tej sprawie.

Oprócz tego odwołano przechodzącą na emeryturę - po długoletniej pracy - Panią Skarbnik Kazimierę Gajdowicz, a w jej miejsce powołano Pana Sławomira Niedźwieckiego, jej dotychczasowego zastępcę. Dokonano także zmian w budżecie na 2011 rok  i wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2011-2020.

Radni ustosunkowali się również do zbliżających się obchodów 150-lecie bitwy po Sędziejowicami (rocznica przypada na 2013 rok), podejmując decyzję o godnym uświetnieniu tej rocznicy tej pamiętnej daty.

Tematy Lichawy były poruszano dwukrotnie w trakcie interpelacji, gdy zgłoszone było zapotrzebowanie na tablicę ogłoszeń w drugiej części wioski (zatorze) oraz  oznaczaniu wjazdów do wioski jako obszar zabudowany, co zobligowałoby kierowców do ograniczenia prędkości, szczególnie przy długiej prostej od strony Sędziejowic.

Wójt Gminy wspomniał również o czekającej na lepszy okres finansowy dokumentację na budowę sieci kanalizacyjnej w Lichawie. Inwestycja planowana na 2011 roku, z powodu gorszej kondycji finansowej gminy, została odłożona w czasie.