Wypowiedzenie umowy na odbiór śmieci

2013-03-30 13:12

Czy mieszkańcy gminy muszą samodzielnie wypowiadać firmom dotychczas odbierającym odpady umowy na odbiór śmieci ( niektóre z nich przewidują 6-miesięczny okres wypowiedzenia ) czy same tracą ważność w związku z wejściem nowych przepisów?

Odpowiedź eksperta:

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), „właściciel nieruchomości, który w dniu wejścia w życie ustawy ma zawartą z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych jest zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy zmienianej w art. 1, w okresie obowiązywania tej umowy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.”

Należy także mieć na uwadze, że zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), „w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy, o której mowa w ust. 1, przed upływem 30 czerwca 2013 r. właściciel nieruchomości jest obowiązany poinformować o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.”

Począwszy od 1 lipca 2013 r., a więc po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, właściciel zamieszkałej nieruchomości zostanie objęty systemem gospodarowania odpadami przez gminę i będzie zobowiązany uiszczać opłat na rzecz gminy. Żeby uniknąć płacenia dwa razy za to samo – właściciel zamieszkałej nieruchomości powinien z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę – tak, aby wygasła ona z dniem 30 czerwca 2013 r. Nie ma podstaw do przyjęcia poglądu, że dotychczasowe umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości same wygasną.

Gmina nie może wypowiedzieć umowy zawartej przez właściciela nieruchomości, bo nie jest jej stroną. Może to uczyni jedynie właściciel zamieszkałej nieruchomości, który jest stroną umowy.

Wyjątkowo, w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 UPCG, właściciel nieruchomości nie będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w konsekwencji:

  • nie powinien wypowiadać zawartej umowy lub
  • będzie mógł zawrzeć umowę bezpośrednio z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpadami komunalne.

Podsumowując umowy zawarte w dniu wejścia w życie nowelizacji UPCG nie wygasną automatycznie z dniem 30 czerwca 2013 r., a więc trzeba będzie je wypowiedzieć.

Z drugiej strony na mocy art. 13 nowelizacji, „wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany przeprowadzić, w sposób zwyczajowo przyjęty, kampanię informacyjną na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, określonych w następujących uchwałach:

  • w sprawie metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej stawki, a także stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
  • w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
  • w sprawie szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.” W toku kampanii informacyjnej mieszkańcy powinni zostać poinformowani o konieczności wypowiedzenia dotychczasowych umów.