XV sesja Rady Gminy Sędziejowice

2015-12-28 07:49

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia /środa/ 2015 r. o godzinie 10.00 odbędzie się XV sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Proponowany porządek obrad:                    
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XIII i XIV sesji Rady Gminy.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
4. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje.
6. Korespondencja.
7. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia:
    1/ wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2016 -2022;
    2/ uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2016 rok.;
8. Podjęcie uchwał:
    1/ w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Sobiepany;
    2/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz stosowania bonifikat, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami;
    3/ w sprawie utraty mocy uchwały Rady Gminy Sędziejowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału na terenie Gminy Sędziejowice;
    4/ w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Sędziejowice do projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI  Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
    5/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok;
    6/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok;
    7/ w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania;
    8/ w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2016 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Sędziejowice

/-/ Dariusz Cieślak