XVI Sesja Rady Gminy Sędziejowice

2012-06-22 22:46

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca /czwartek/ 2012 r. o godzinie 10:00 odbędzie się  XVI Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Gminy.

3.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

4.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

5.Interpelacje.

6.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice:

1/ zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Sędziejowice i sprawozdaniem 
finansowym – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2011 r.,

2/ zapoznanie się z uchwałą nr I/92/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2011 r.,

3/ zapoznanie się z uchwałą nr 2/12 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wydania opinii zawierającej ocenę wykonania budżetu gminy Sędziejowice za 2011 r.

4/ zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice 
o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za wykonanie budżetu w roku 2011,

5/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2011 r. 

7.Podjęcie uchwał:

1/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2012-2020,

2/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2012,

3/ zmieniająca uchwałę nr VII/55/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

4/ w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sędziejowicach, 

5/ w sprawie zatwierdzenia rocznego bilansu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2011 r.,

6/ w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Sędziejowice,

7/ w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

8/ w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe obwody głosowania.

8.Zapoznanie z protokołem z przeprowadzonej kontroli w dniu 17 maja 2012 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach przez Komisję Rewizyjną.

9.Odpowiedzi na interpelacje.

10.Zapytania i wolne wnioski.

11.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący 
Rady Gminy Sędziejowice 
/-/ Wacław Ułańsk