XXII Sesja Rady Gminy Sędziejowice

2013-01-26 22:02

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 stycznia /wtorek/ 2013 r. o godzinie 10:00 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach z następującym porządkiem obrad: 

 

 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Gminy.
3.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
4.  Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
5.  Interpelacje. 
6. Podjęcie uchwał:
    1/ w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXI/162/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013,

    2/ w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie,
    3/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w 2013 r. ,
    4/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2013-2020,
    5/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2013,
    6/ w sprawie realizacji zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę wspólnie przez Gminę Sędziejowice i Gminę Zapolice,
   7/ w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpieniu do realizacji wspólnego działania promocyjnego – wydawania pisma samorządów powiatu łaskiego „Panorama Łaska”,
   8/ w sprawie sprawozdań z realizacji planu pracy stałych komisji Rady Gminy Sędziejowice.   
7. Zaopiniowanie projektu planu ochrony dla leżącego w granicach administracyjnych gminy Sędziejowice rezerwatu przyrody „Jodły Łaskie”.  
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.