Statut Sołectwa

STATUT SOŁECTWA LICHAWA  

Rozdział 1
Postanowienie ogólne
     § 1. Statut określa :
1) nazwę i obszar sołectwa ;
2) organizację  i zadania organów sołectwa ;
3) zasady i tryb wyborów organów sołectwa ;
4) zakres zadań przekazywanych przez gminę oraz sposób ich realizacji ;
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.
    § 2. Ilekroć w statucie jest mowa o :
1) Gminie – należy przez to rozumieć gminę Sędziejowice ;
2) Radzie Gminy – należy przez to  rozumieć Radę Gminy Sędziejowice ;
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sędziejowice ;
4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Sędziejowice ;
5) zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć zebranie wiejskie sołectwa  Lichawa ;
6) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo  Lichawa ;
7) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką sołectwa Lichawa .

Rozdział 2
Sołectwo
    § 3. Sołectwo Lichawa jest jednostką pomocniczą Gminy.
    § 4.  1. Teren  działania sołectwa obejmuje wieś Lichawa.
     2. Sołectwo jest położone w północnej  części Gminy i obejmuje obszar  263,21 ha.
     3. Granice i obszar sołectwa określa mapa sytuacyjna zamieszczona na ostatniej stronie niniejszego statutu.
    § 5. Tworzenie , łączenie , podział oraz zniesienie sołectwa musi czynić zadość następującym zasadom :
1) inicjatorem mogą być mieszkańcy obszaru , który to sołectwo obejmuje lub ma obejmować,  albo  organy Gminy ; inicjatywa mieszkańców powinna być wyrażona  w pisemnym wniosku ¾ mieszkańców posiadających prawo wyborcze do Rady Gminy, złożonym do przewodniczącego Rady Gminy ;
2) sołectwo wyraża swoją opinię w formie uchwały zebrania wiejskiego , podjętej zwykłą większością głosów , przy udziale co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania ;
3) wynik konsultacji ma dla Rady Gminy charakter opiniodawczy.

Rozdział 3
Kompetencje sołectwa
    § 6. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.
    2. Sołectwo wykonuje swoje zadania w imieniu Gminy.
    3. Do zakresu działania sołectwa należy :
1) inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres działań własnych Gminy ;
2) konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze przepisów gminnych na wniosek organów gminy ;
3) podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych składników mienia komunalnego , przekazanych sołectwu  oraz rozporządzania dochodami  z tego mienia ;
4) organizowanie zbiorowej działalności mieszkańców sołectwa w sprawach publicznych istotnych dla sołectwa , gminy , powiatu , województwa i kraju.
    § 7.1. Do kompetencji stanowiących sołectwa należy :
1) decydowanie w sprawach mienia komunalnego , powierzonego sołectwu uchwałami Rady  Gminy ;
2) bieżące korzystanie z powierzonego mienia komunalnego w zakresie zwykłego zarządu w rozumieniu prawa cywilnego  oraz pobieranie dochodów z tego mienia;
3) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy ;
4) utrzymywanie , konserwacja , remont obiektów i urządzeń komunalnych będących własnością sołectwa oraz pozostających w administracji , zarządzie i użytkowaniu sołectwa;
5)  wypowiadanie się co do własności , użytkowania lub innych praw rzeczowych     
      i majątkowych dotyczących mienia gminnego położonego na terenie sołectwa ;
6) wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających  ze zdolności sądowej samorządu mieszkańców wsi w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy lub przepisów niniejszego statutu ( sołectwo może być powodem , pozwanym , wnioskodawcą i uczestnikiem postępowania nieprocesowego ) .
    2. Posiadanie przez sołectwo przymiotu zdolności sądowej nie oznacza posiadania osobowości prawnej .
    3. Działalność społeczno – gospodarcza sołectwa określona statutem jest prowadzona w ramach osobowości prawnej Gminy. Odpowiedzialność za zobowiązania sołectwa ponosi Gmina.
    4. Sołectwo może samodzielnie oddawać w najem lub w dzierżawę lokale , obiekty i tereny, będące w gestii sołectwa , na czas określony – nie dłuższy niż 1 rok.
    5. Upoważnienia Wójta wymaga oddawanie w najem lub dzierżawę lokali , obiektów i terenów , będących w gestii sołectwa , na okresy dłuższe niż 1 rok.
    6. Sołectwo nie jest upoważnione do zbywania i obciążania nieruchomości , zaciągania pożyczek i zobowiązań  wekslowych , czynienia darowizn , przyjmowania lub zrzekania się spadków.
     § 8. 1. Kompetencje opiniodawcze sołectwa polegają na wyrażeniu opinii we wszystkich istotnych dla mieszkańców sprawach , a w szczególności :
1) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa i jego realizacji ;
2) planów zagospodarowania wsi ;
3) projektu planu budżetu Gminy na dany rok ;
4) aktów prawa miejscowego ;
5) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych , usługowych , opieki zdrowotnej , kulturalnych , opiekuńczo – wychowawczych i innych do potrzeb mieszkańców wsi.
    2. Sołectwo może występować do organów Gminy o rozpatrzenie spraw , których załatwienie przekracza własne możliwości sołectwa.
 3.Organy sołectwa współpracują z radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , pełnienia dyżurów oraz kierowania do nich wniosków , uwag i opinii w sprawach sołectwa.
 § 9. Kompetencje kontrolne sołectwo realizuje w formie wyrażenia :
1) braku aprobaty dla określonych postaw i działalności ;
2) wyrazów niezadowolenia bądź sprzeciwu społecznego ;
3) szacunku dla określonych postaw ;
4) pochwał społecznych i uznania.
    § 10. Sołectwo dla realizacji wspólnych przedsięwzięć nawiązuje współpracę z sąsiednimi sołectwami , zawiera porozumienia , określające zakres oraz sposób wykonania wspólnych zadań i może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział 4
Organy sołectwa
    § 11. 1. Organami sołectwa są :
1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy;
2) sołtys – organ wykonawczy.
     2. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka .
     3. Zebranie wiejskie może powołać także stałe lub doraźne komisje , określając zakres ich działania.
    4. Kadencja sołtysa , rady sołeckiej i komisji powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata. 
    5. Po upływie kadencji sołtysa pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego sołtysa. 
   
Rozdział 5
Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
     § 12. 1. Do wyboru sołtysa i rady sołeckiej uprawnione jest zebranie wiejskie.
      2. Zebranie wiejskie , na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej na czteroletnią kadencję , zwołuje Wójt na podstawie uchwały Rady Gminy.
      3. W stosownym zarządzeniu Wójt określa miejsce i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania , którym jest Wójt lub wyznaczona przez niego osoba.
      4. Zarządzenia Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
     §13. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
     2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory ,  o których mowa w ust. 1 , w drugim terminie mogą być przeprowadzone przy obecności 1/10 uprawnionych do głosowania .
     3. Jeżeli nie dojdą do skutku wybory w dwóch wyznaczonych terminach , wybory sołtysa i rady sołeckiej w nowym terminie przeprowadza się bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
    4. Uczestnicy zebrania wiejskiego , na którym przeprowadza się wybory , obowiązani są podpisać listę obecności.
     § 14. 1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym , bezpośrednim , przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłaszanych bezpośrednio na zebraniu wiejskim.
   2. Wybory , o których mowa w ust. 1 , przeprowadza się w odrębnych głosowaniach, w pierwszej kolejności dokonując wyboru sołtysa. 
   3. Prawo głosu mają stali mieszkańcy sołectwa , posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
      § 15.1. Kandydat na sołtysa bądź członka rady sołeckiej musi być stałym mieszkańcem sołectwa , posiadającym czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Gminy.
      2. Kandydatem , o którym mowa  w ust. 1 , nie może być osoba skazana za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub niskich pobudek.
      3. Kandydaci obowiązani są wyrazić zgodę na kandydowanie.
      § 16. 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie co najmniej 3 osób , wybrana spośród uprawionych uczestników zebrania wiejskiego.
       2. Członkiem komisji wyborczej nie może być kandydat na sołtysa  lub na członka rady sołeckiej.
       3. Do zadań komisji wyborczej należy :
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów ;
2) przeprowadzenie tajnego głosowania ;  
3) ustalenie wyników głosowania ;
4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów , który podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania ;
5) ogłoszenie wyników wyborów. 
    4. Protokół komisji wyborczej winien zawierać :
1) skład komisji wyborczej ;
2) ilość mieszkańców uprawnionych do głosowania ;
3) ilość osób uczestniczących w głosowaniu ;
4) ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych ;
5) ilość głosów oddanych na kandydata / kandydatów / ;
6) stwierdzenie dokonania lub nie dokonania wyboru.
     5. Głosowanie przeprowadza się na kartach  do głosowania opatrzonych pieczęcią urzędową Gminy.
     6. Na wręczonej przez komisję wyborczą karcie do głosowania uprawniony uczestnik zebrania wpisuje imię i nazwisko wybranego przez siebie kandydata.
     7. Nieważne są karty całkowicie przedarte oraz inne niż ustalone w ust. 5.
     8. Nieważny jest głos , jeżeli na karcie jest większa liczba nazwisk kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia albo nie wpisano nazwiska żadnego kandydata.
     § 17. 1. Za wybranych uważa się tych kandydatów , którzy uzyskali największą liczbę głosów.
     2. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów przez dwóch lub więcej  kandydatów przeprowadza się  ponowne głosowanie.
     3. Nie stosuje się zapisu ust. 2  w wyborach do rady sołeckiej , jeżeli w wyniku głosowania nie została przekroczona ustalona liczba członków rady sołeckiej.
    4. W przypadku gdy głosowanie , o którym mowa w ust. 2 ,  nie przyniesie rozstrzygnięcia komisja wyborcza przeprowadza w obecności zainteresowanych kandydatów losowanie , które wskaże osobę uzyskującą mandat.
    5. Losowanie , o którym mowa w ust. 4 , dokonuje się poprzez wyjęcie z koperty karty z wypisanym nazwiskiem kandydata spośród innych kart zawierających wypisane nazwiska wszystkich kandydatów biorących udział w losowaniu.
    § 18. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji , jeżeli nie wykonują swych obowiązków , naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
    2. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba , że nie wyrazi on chęci skorzystania z tego prawa.
     3. Odwołanie następuje w trybie i na zasadach określonych w tym rozdziale.
    § 19. 1. W przypadku powtarzającego się naruszenia prawa lub przekroczenia kompetencji przez sołtysa , Wójt wzywa go do zaprzestania naruszeń prawa , a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku może zawiesić sołtysa w pełnieniu obowiązków. Jego prawa i obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez Wójta spośród członków rady sołeckiej.
    2. Wójt zwołuje zebranie wiejskie w ciągu trzech miesięcy , które zadecyduje o dalszych czynnościach w stosunku do zawieszonego sołtysa.
   § 20. 1. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w skutek :
1) pisemnego zrzeczenia się mandatu ;
2) utraty prawa wybieralności ;
3) śmierci ;
4) odwołania przez zebranie wiejskie ;
5) połączenia , podziału lub zniesienia sołectwa. 
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa jego funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego sołtysa przez zebranie wiejskie zwołane przez Wójta  , pełni osoba wyznaczona przez Wójta spośród członków rady sołeckiej – nie dłużej niż trzy miesiące.
   3. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie , zwołane przez sołtysa.
   § 21. 1. Wyborcom przysługuje prawo wniesienia do Wójta protestu przeciwko ważności wyborów sołtysa lub członków rady sołeckiej z powodu naruszenia przepisów rozdziału 5 niniejszego statutu  w terminie 3 dni od daty odbycia zebrania wiejskiego. Wójt rozpatruje sprawę w terminie 3 dni i wydaje postanowienie , doręczając je niezwłocznie wnoszącym oraz Radzie Gminy.
    2. Od postanowienia Wójta przysługuje odwołanie do Rady Gminy w terminie 3 dni od daty jego doręczenia. Rada Gminy zajmuje stanowisko w formie uchwały.

Rozdział 6
Zebranie wiejskie
   § 22. 1. Prawo udziału  w zebraniu wiejskim mają mieszkańcy sołectwa , posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
    2. Zebranie wiejskie może postanowić o obowiązku podpisywania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
   § 23. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys :
1) z inicjatywy własnej ;
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców do udziału w zebraniu wiejskim ;
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
   § 24. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb , jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.
   2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje sołtys do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie.
   3. Zebranie wiejskie zwoływane na umotywowany wniosek mieszkańców , Rady Gminy lub Wójta winno odbyć się w terminie 7 dni od poinformowania sołtysa , chyba , że wnioskodawca planuje termin późniejszy.
   § 25. 1. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.
    2. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa , skonsultowanego z radą sołecką.
    3. Sołtys zapewnia , w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady Gminy i Wójtem , udział radnych , kierowników gminnych jednostek organizacyjnych lub pracowników Urzędu Gminy w celu referowania spraw wynikających z porządku obrad.
    4.  Wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy udzielają sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrania.
    5. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do zebrania wyborczego.
    § 26. 1. Do właściwości zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego sołectwa należą sprawy :
1) wybór i odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej ;
2) uchwalanie planów rozwoju gospodarczego sołectwa ;
3) uchwalanie rocznych planów finansowo – rzeczowych sołectwa oraz w terminie do 15 września każdego roku wniosków w celu rozpatrzenia ich przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na następny rok ;
4) ustalenie zasad gospodarki mieniem sołectwa , prowadzonej przez organ wykonawczy i jego kontrola ;
5) podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu w stosunku do przekazanego sołectwu mienia komunalnego i mienia gminnego ;
6) wystąpienie o zmianę granic sołectwa bądź utworzenia innej jednostki pomocniczej ;
7) ustalenie zadań dla sołtysa i rady sołeckiej między zebraniami wiejskimi ;
8) podejmowanie zadań w ramach „czynów społecznych” i ustalanie czynności i obowiązków mieszkańców sołectwa w tym zakresie.
    2. Zebranie wiejskie opiniuje , w części dotyczącej sołectwa , przedstawione do konsultacji przez Radę Gminy lub Wójta projektu uchwał w sprawach :
1) plan zagospodarowania przestrzennego ;
2) plan budżetu Gminy na dany rok ;
3) aktów prawa miejscowego ;
4) innych uchwał Rady Gminy.
    § 27. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów , tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.
     2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
     3. Tajne głosowanie może być zarządzone , jeżeli taki sposób przewiduje przepis prawa.
     4. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność przy głosowaniu co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa , uprawnionych do udziału w zebraniu.
     5. Prawnie podjęte uchwały zebrania wiejskiego obowiązani są wykonywać wszyscy mieszkańcy sołectwa.
     § 28. 1. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys i przekazuje je  Wójtowi Gminy       w ciągu 7 dni od odbycia zebrania wiejskiego.
     2. Wójt może przekazać sprawę podjętą w uchwale do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
     3. O sposobie załatwienia sprawy Wójt informuje zebranie wiejskie lub sołtysa.

Rozdział 7
Sołtys i rada sołecka
      § 29.  1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem , mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa i radę sołecką.
      2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.
      3. Zebranie wiejskie może podjąć uchwałę o ustanowieniu miesięcznego wynagrodzenia dla sołtysa ze środków finansowych pochodzących z funduszy sołectwa – w szczególności za zarządzanie powierzonym majątkiem Gminy lub wykonywaniem przez mieszkańców sołectwa zadań w ramach „czynów społecznych”.
     4. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołtysa sprawuje Rada Gminy poprzez Wójta.
   
§ 30. 1.Do obowiązków i zadań sołtysa należy w szczególności :
1) zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradom ;
2) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej i przewodniczenie jej posiedzeniom ;
3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego , Rady Gminy i Wójta ;
4) podejmowanie inicjatyw wykorzystujących aktywność mieszkańców służących poprawie  gospodarki i warunków życia w sołectwie ;
5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Wójta i Rady Gminy  ;
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych przez organy wymienione w pkt. 5 ;
7) wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej określonych przepisami prawa ;
8) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku ;
9) składanie jednoosobowych oświadczeń woli w imieniu sołectwa w sprawach określonych przez zebranie wiejskie ;
10) kierowanie akcją pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych ;
11) uczestniczenie w odbiorach robót i usług realizowanych na terenie sołectwa ;
12) opiniowanie podań i wniosków o ulgi w podatkach oraz opłatach ;
13) wnoszenie do NSA skarg w imieniu sołectwa ;
14) gospodarowanie majątkiem sołectwa , zgodnie z uchwałami zebrania  wiejskiego , dbałość o całość i nienaruszalność tego  majątku ;
15) zarządzanie składnikami mienia , które gmina przekazał sołectwu do korzystania , w tym – w uzgodnieniu z radą sołecką – w szczególności :
      a) ustalanie wysokości czynszu dzierżawnego za korzystanie z gruntów mienia gminnego  
          oraz wysokości czynszu za najem lokali i budynków ,
      b) przyznawanie wynagrodzeń za dozór mienia gminnego i komunalnego ,
      c) przeznaczanie dochodów z tytułu zarządu mieniem gminy na : konserwację tegoż 
          mienia , pokrycie wydatków związanych z zarządem mieniem Gminy na realizację        
          gospodarczych , społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców sołectwa ,
16) występowanie , w uzgodnieniu z radą sołecką , z wnioskami inwestycyjnymi ,      porządkowymi , finansowymi oraz w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej ;
17) inkaso podatków i opłat pobieranych na podstawie uchwał Rady Gminy ;
18) reprezentowanie sołectwa w postępowaniu cywilnym przed sądem ;
19) zawieranie ,  wspólnie  z jednym członkiem rady sołeckiej wyznaczonym przez tę radę ,  
      z osobami fizycznymi , prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi
    osobowości prawnej umów dotyczących korzystania z  powierzonego  sołectwu mienienia .
       2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informacje o swojej działalności.
    § 31. 1. Sołtys uczestniczy w pracach Rady Gminy na zaproszenie jej przewodniczącego lub przewodniczących stałych komisji Rady Gminy. 
    2. Uczestnictwo w pracach Rady Gminy polega w szczególności na :
1) udziale w sesjach – bez prawa głosowania ;
2) prawie głosu w dyskusji na zasadach określonych w Statucie Gminy;
3) składaniu wniosków i interpelacji ;
4) przygotowaniu dla potrzeb Rady Gminy określonych opinii bądź propozycji rozwiązań – wspólnie z innymi sołtysami.
    3. Sołtysowi za prace w Radzie Gminy przysługuje dieta zryczałtowana na zasadach określonych przez Radę Gminy.
    § 32. 1. Przy wykonaniu swoich zadań , sołtys współdziała z radą sołecką , która składa się   z 3 -5 osób.
    2. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa. 
    3. Rada sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
    4. Posiedzenia rady sołeckiej , którym przewodniczy sołtys  , odbywają się w miarę potrzeb.
    5. Rada sołecka w szczególności :
1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie ;
2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorządu ;
3) wspomaga sołtysa w jego roli jako organu wykonawczego sołectwa i współdziała z nim           w wykonaniu zadań postawionych przez zebranie wiejskie ;
4) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców ;
5) opiniuje sposób korzystania z lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne ;
6) pełni rolę stałego komitetu czynów społecznych w ramach udzielonych upoważnień przez zebranie wiejskie ;
7) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi celem wspólnej realizacji zadań.
     6. Sołtys składa zebraniu wiejskiemu informacje o działalności rady sołeckiej.

Rozdział 8
Zadania przekazane sołectwu
i gospodarka finansowa sołectwa

    § 33. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
    2. Rada Gminy może ,  uchwalając budżet Gminy , określić wydatki sołectwa w załączniku do uchwały.
    3. Sołectwo gospodaruje samodzielnie środkami wydzielonymi do jego dyspozycji , przeznaczając te środki na realizację zadań na nim spoczywających.
    4. Sołectwo decydując o przeznaczeniu środków , o których mowa w ust. 2 , obowiązane jest do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.
    § 34. 1. Podstawą prowadzenia przez sołectwo gospodarki finansowej jest roczny plan finansowo – rzeczowy .
     2. Projekt rocznego planu finansowo - rzeczowego sołectwo uchwala do 10 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przekazuje do Wójta.
     3. Zmian rocznego planu finansowo – rzeczowego sołectwo może dokonać po uzgodnieniu z Wójtem . Uzgodnienie to jest wiążące dla sołectwa.
    4. W przypadku , jeżeli sołectwo nie wykonuje określonych zadań w statucie sołectwa i w rocznym planie finansowo – rzeczowym lub narusza dyscyplinę budżetową Wójt może samodzielnie dokonać korekty planu finansowo – rzeczowego sołectwa.
    5. Dochodami sołectwa są : przychody z mienia własnego i z tytułu  zarządu powierzonym mieniem komunalnym , dotacje celowe , dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych oraz inne dochody uzyskane przez sołectwo.
    § 35. 1. Przeznaczone w budżecie Gminy środki na realizację określonych zadań pobiera z kasy Urzędu Gminy sołtys , po uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy.
    2. Przed pobraniem kolejnej raty środków sołtys jest zobowiązany przedłożyć  Skarbnikowi Gminy rozliczenie wykorzystania uprzednio pobranych środków.
    3. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy.
    4. Kontrolę gospodarki finansowej sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy , który przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi.

Rozdział 9
Kontrola i nadzór nad organami sołectwa
    § 36. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje  Rada Gminy.
    2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności :
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej , finansowej i społecznej sołectwa ;
2) zarządzanie , dokonywanie lustracji sołectwa i dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji;
3) stwierdzenie nieważności uchwały zebrania wiejskiego i powiadomienie o tym sołectwa , podając treść samego rozstrzygnięcia do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie decyzji na terenie sołectwa.
    § 37. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Wójt.
    2. Wójt zobowiązany jest do czuwania , aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenia.
    3. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.
   4. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.
   § 38. 1. Zebranie wiejskie może wybrać komisję rewizyjną sołectwa , która jest organem kontroli wewnętrznej zebrania wiejskiego.
   2. Komisja rewizyjna prowadzi kontrolę rzetelności i gospodarności rozchodów sołectwa , wnioskuje o udzielenie sołtysowi absolutorium za prawidłowość gospodarki finansowej.
  3. Nieudzielenie absolutorium  jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie sołtysa przez zebranie wiejskie.

Rozdział 10
Postanowienie końcowe


    § 39. 1. Wójtowi przysługuje prawo interpretacji  postanowień statutu ,  a w przypadkach spornych rozstrzyga Rada Gminy.
    2. Zmian w statucie sołectwa  dokonuje Rada Gminy.
   

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                    Jerzy Kotarski